Homologacja pojazdu – zorganizować badania homologacyjne?

Instytucje UE od pewnego okresu zachęcają swoich członków do redukcji emisji dwutlenku węgla w celu dbałości o środowisko. Jednym z głównych emitentów spalin do atmosfery poza przemysłem i energetyką, są samochody. Między innymi w odniesieniu do tego, producenci samochodów zobowiązani są, do spółki z odpowiednimi instytucjami państwowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym właściwie są badania homologacyjne? Kto musi je zrobić  i jak od strony prawnej wygląda ten temat?

Jak przeprowadza się badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów przewidziana jest dla nowo wyprodukowanych samochodów. Stanowi ona fudnament do wykreowania szczegółowego opisu pojazdu – w aspekcie technicznym. a także identyfikacyjnym. Badania homologacyjne opierają się na przeprowadzeniu serii sprawdzianów porównujących stan samochodu z normami technicznymi ustalonymi przez ustawodawcę. Spełnienie wymogów homologacyjnych jest niezbędne, aby czekający na rejestrację pojazd został zalegalizowany do użytku. Badania homologacyjne są wymagane nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale także jego wyposażenie(a) i komponentów, składających się na całość. Wskazana jednostka sprawdza pojazd i na podstawie określonych wytycznych wydaje bądź nie odpowiednie świadectwo. Uzyskanie świadectwa homologacyjnego przez pojazd jest oznacza, że auto zgodnie z obowiązującymi regulacjami może w stu procentach legalnie jeździć po drogach na terenie UE. Obowiązek przebycia badań homologacyjnych dotyczy nowych samochodów, oraz takie, w których właściciele dokonali znacznej(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Znaczy to, że o zdobycie świadectwa homologacji mogą występować wyłącznie producenci pojazdów, lub działający z ich nadania pośrednicy.

Homologacja pojazdu – aspekt prawny 

Unia Europejska stanowi wspólnotę, która stara się zrównywać regulację w różnych płaszczyznach codziennego życia. Podobnie stało się w przypadku sektor(a)em automotive. W 2007 roku została zatwierdzona dyrektywa, która wskazała ramy prawne(y) dotyczące homologacji aut i ich elementów, obowiązująca w obrębie krajów członkowskich. Rozwiązanie to ułatwia producentom samochodów proces wprowadzania do sprzedaży nowych modeli pojazdów. Dzięki jednolitym przepisom, firmy z sektora motoryzacyjnego, po uzyskaniu niezbędnych świadectw {mogą|{mają możliwość legalnie rejestrować i sprzedawać samochodami na terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej.

Który organ podbija zaświadczenie homologacyjne?

W naszym kraju instytucją odpowiednią(m) do orzekania na temat homologacji zbieżnej ze wskazaniami UE jest Transportowy Dozór Techniczny. Organ ta orzeka na podstawie mandatu przyznanego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Organ wykonawczy zleca realizację testów autonomicznym instytucjom badawczym. Jednostki te, to ustalone przez władze think tanki lub firmy specjalizujące się w tego rodzaju badania(ch). Po zapoznaniu się ze przygotowanym(ego) przez nie raportu, jeśli wynik badań jest pozytywny, przekazywane są właściwe dokumenty.

Co więcej, do zakresu obowiązków Transportowego Dozoru Technicznego, należy także ocena i kontrola zgodności ze stanem faktycznym dokumentów homologacyjnych przyznanych przez pozostałe państwa członkowskie.

Co ponadto warto wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne powinny przejść nie tylko samochody, ale też wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, maszyny rolnicze, czy motory. Również części pojazdów i składniki ich wyposażenia podlegają obowiązkowi uzyskania badań homologacyjnych – są to dla przykładu: zbiorniki paliwowe, lampy czy klakson. Nie ma konkretny(a) spis części podlegających obowiązkowi homologacji. Odnosi się to do całej grupy, bez odgórnie wskazanych wytycznych.

W Polsce cena homologacji każdego z pojazdów całojezdnych to wydatek rzędu 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są natomiast czterokrotnie niższe i wymagają zainwestowania 400 zł.